Công văn 1928/BGTVT-TC năm 2022 về nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật Thuế: tài nguyên, bảo vệ môi trường, sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng đất phi nông nghiệp, thu nhập cá nhân, xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 1928/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Thanh Thảo
Ngày ban hành: 01/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1928/BGTVT-TC
V/v nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật Thuế: TN, BVMT, SDĐNN, SDĐPNN, TNCN, XK, TNK.

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được Công văn số 1779/BTC-CST ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính về việc nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi 06 Luật Thuế: tài nguyên, bảo vệ môi trường, sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng đất phi nông nghiệp, thu nhập cá nhân, xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật thuế nêu trên theo đề cương và cung cấp số liệu theo Biểu mẫu gửi kèm theo Công văn số 1779/BTC-CST ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính và gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Tài chính) trước ngày 04/04/2022 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính theo quy định./.

(Gửi kèm theo Công văn số 1779/BTC-CST ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, TC (Đức).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Thanh Thảo

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.