Công văn 1910/VPCP-DMDN năm 2022 về đôn đốc phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
Số hiệu: 1910/VPCP-DMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 29/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1910/VPCP-DMDN
V/v đôn đốc phê duyệt Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2021 -2025

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Để kịp thời triển khai có kết quả Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu:

1. Các cơ quan đại diện chủ sở hữu:

a) Quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nội dung cơ cấu lại DNNN nêu tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp; phê duyệt hoặc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo quy định của pháp luật để triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, thực chất, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cơ cấu lại DNNN thời gian tới.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách theo chức năng nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 360/QĐ-TTg nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Vụ TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân