Công văn 1880/BHXH-CSYT báo cáo tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 1880/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1880/BHXH-CSYT
V/v báo cáo tình hình KCB BHYT thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm đánh giá công tác khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT thuộc hệ thống Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo một số nội dung theo Đề cương đính kèm Công văn này.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương gửi báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 05/6/2012 bằng văn bản, kèm file điện tử theo địa chỉ email: phongchedoBHYT@gmail.com. Trong quá trình lập báo cáo, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Chế độ BHYT thuộc Ban thực hiện chính sách BHYT theo số điện thoại 04.3.9393444 hoặc 0985034411 để được giải đáp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Lưu: VT, CSYT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Phạm Lương Sơn

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT CỦA ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CỦA BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ
(Kèm theo Công văn số 1880/BHXH-CSYT ngày 21 tháng 5 năm 2012)

1. Tình hình về tổ chức khám, chữa bệnh cho cán bộ

1.1. Tổ chức khám, chữa bệnh ngoại trú

a. Tổng số phòng khám, trong đó:

- Có ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (cụ thể)

- Không ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (cụ thể, lý do không ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT)

b. Quy mô của các phòng khám phục vụ cán bộ (số lượng cán bộ, nhân viên y tế; tỷ lệ bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng; trang thiết bị y tế cơ bản)

1.2. Tổ chức khám, chữa bệnh nội trú

a. Bệnh viện chuyên trách phục vụ khám, chữa bệnh cán bộ (chi tiết);

b. Khoa phòng riêng phục vụ cán bộ trong các bệnh viện đa khoa hoặc chuyên khoa tỉnh, thành phố: số lượng, quy mô của khoa điều trị (giường bệnh).

1.3. Tổng số thẻ BHYT đăng ký khám, chữa bệnh tại phòng khám cán bộ

a. Thuộc diện quản lý của Ban Bảo vệ và CSSK cán bộ (Theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng)

- Cán bộ đương chức:

- Cán bộ đã nghỉ hưu:

- Trong đó: Số cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý:

b. Đối tượng khác:

2. Quyền lợi khám, chữa bệnh đối với cán bộ

2.1. Bảo hiểm y tế (đăng ký KCB ban đầu, thủ tục chuyển tuyến, đảm bảo về thuốc và các dịch vụ kỹ thuật …)

2.2. Nguồn kinh phí hỗ trợ thêm ngoài quỹ BHYT (nếu có)

3. Phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh áp dụng đối với Phòng khám/Bệnh viện thuộc Ban Bảo vệ sức khỏe.

3.1. Theo định suất (tên cơ sở KCB)

3.2. Theo phí dịch vụ (tên cơ sở KCB)

4. Thuận lợi và khó khăn trong tổ chức, thực hiện khám, chữa bệnh cho cán bộ

4.1. Thuận lợi

4.2. Khó khăn

5. Đề xuất, kiến nghị

6. Phụ lục CHI TIẾT SỐ LIỆU KHÁM, CHỮA BỆNH CÁN BỘ

(Theo các mẫu số 01 và 02 dưới đây)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH …..

Mẫu số 1

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT CHO ĐỐI TƯỢNG THUỘC BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ

 

Chỉ tiêu

Năm 2010

Năm 2011

A

KCB Ngoại trú

 

 

1

Số thẻ đăng ký KCB ban đầu

 

 

2

Quỹ KCB BHYT

 

 

3

Số lượt khám

 

 

3.1

Tại nơi đăng ký ban đầu

 

 

3.2

Đa tuyến

 

 

4

Tổng chi KCB

 

 

4.1

Tại nơi đăng ký ban đầu

 

 

4.2

Đa tuyến

 

 

5

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo

 

 

5.1

Số Bệnh nhân (hoặc số lượt)

 

 

5.2

Chi phí chạy thận nhân tạo

 

 

B

KCB Nội trú

 

 

1

Tại nơi đăng ký ban đầu

 

 

1.1

Số lượt điều trị nội trú

 

 

1.1

Tổng số ngày điều trị

 

 

1.2

Tổng chi phí

 

 

2

Đa tuyến

 

 

2.1

Số lượt điều trị nội trú

 

 

2.1

Tổng số ngày điều trị

 

 

2.2

Tổng chi phí

 

 

C

Cân đối quỹ

 

 

1

Theo số thẻ

 

 

2

Theo Quỹ khoán

 

 

 


Mẫu số 2

BÁO CÁO CHI PHÍ KCB NGOẠI TRÚ THEO ĐỐI TƯỢNG VÀ CƠ CẤU CHI PHÍ (NĂM 2011)

 

Số thẻ BHYT

Số lượt khám

Tiền khám

Thuốc, DT

XN, TDCN

CĐHA

DVKTTT

DVKTcao

CP VC

Bn cùng chi trả

BHXH TT

Cán bộ đương chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ hưu trí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh nhân KCB tại nơi ĐK ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh nhân đa tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO CHI PHÍ KCB NỘI TRÚ THEO ĐỐI TƯỢNG VÀ CƠ CẤU CHI PHÍ (NĂM 2011)

 

Số thẻ BHYT

Số lượt ĐT

Tiền GB

Thuốc, DT, máu

XN, TDCN

CĐHA

DVKT Th/thường

DVKT cao

CP VC

Bn cùng chi trả

BHXH TT

Cán bộ đương chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ hưu trí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh nhân điều trị tại nơi ĐK ban đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh nhân đa tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Bảo hiểm xã hội các thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng báo cáo riêng chi phí của các Bệnh viện: Hữu Nghị; Trung ương Quân đội 108; Thống Nhất; C Đà Nẵng theo các mẫu trên;

- Số liệu báo cáo là các số liệu đã thẩm định và quyết toán.

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.