Công văn 1852/BHXH-BT hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 1852/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1852/BHXH-BT
V/v hoàn trả tiền thu BHXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được Công văn số 45/BHXH-PT ngày 31/01/2012 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình về việc xin ý kiến hoàn trả tiền do thu và truy thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không đúng quy định đối với ông Hoàng Bá Vụ (đính kèm Công văn số 45/BHXH-PT và toàn bộ hồ sơ), để có cơ sở hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

Theo nội dung Công văn số 45/BHXH-PT nêu trên và Đơn của bà Nguyễn Thị Dung (vợ của ông Hoàng Bá Vụ đã chết) gửi kèm thì ông Vụ không thuộc đối tượng tham gia BHXH mà chỉ gửi đóng BHXH tại các công ty từ tháng 01/1995 đến tháng 12/2009 trái với quy định tại Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ và Luật BHXH. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình, hiện nay còn nhiều trường hợp gửi đóng BHXH tương tự như trường hợp của ông Vụ, nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Để giải quyết vụ việc đối với ông Vụ và các trường hợp gửi đóng BHXH khác, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận để Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình kiểm tra, xác minh làm rõ các sai phạm làm căn cứ giải quyết hoàn trả số tiền đã gửi đóng BHXH, BHTN và thu hồi số tiền đã chi trả các chế độ BHXH, BHTN (nếu có), sổ BHXH đã cấp cho các đối tượng gửi đóng BHXH.

Kính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho ý kiến để Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu: VT, BT(02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.