Công văn 1807/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng
Số hiệu: 1807/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1807/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 171/CT-TTrT ngày 19/01/2012 của Cục thuế tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế GTGT của Công ty Thương mại Mang Yang. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tại điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính; điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định: "Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được đúng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT); không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giá, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi."

Ngày 24/6/2008, Bộ Tài chính đã có công văn số 7333/BTC-TCT hướng dẫn xử lý cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp như sau:

"Trường hợp qua kiểm tra, cơ quan thuế có căn cứ kết luận cơ sở kinh doanh có hành vi xuất hóa đơn khống (hóa đơn không kèm hàng hóa bán ra) và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp cũng không kèm theo hàng hóa mua vào để hợp thức tính vào chi phí (hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra đều là hóa đơn xuất khống không kèm theo hàng hóa) thì cơ quan thuế thực hiện loại trừ doanh thu loại trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đồng thời xử phạt theo quy định tại Điều 14, 15, 16 Chương III Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn và có văn bản gửi đến cơ quan thuế quản lý cơ sở kinh doanh xuất hóa đơn khống và cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn khống của cơ sở bị xử phạt để thông báo hành vi xuất hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn khống".

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày của Cục thuế tỉnh Gia Lai, trường hợp Công ty Thương mại Mang Yang đã xuất khống 04 hóa đơn GTGT số 0035351, 0035352, 0035356, 0035357, ký hiệu XQ/2004N các ngày 20, 21 tháng 3 năm 2005; ngày 12 và 28 tháng 9 năm 2005 (hóa đơn không kèm hàng hóa bán ra) cho Chi nhánh Công ty Lương thực Bình Định tại Gia Lai thì đây là hành vi thông đồng trốn thuế. Do đó, đề nghị Cục Thuế xử lý như sau:

- Chi nhánh Công ty Lương thực Bình Định tại Gia Lai không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn khống (hóa đơn không kèm hàng hóa), trường hợp đã khấu trừ (hoặc đã hoàn thuế) thì xử lý truy thu, truy hoàn số thuế GTGT đã khấu trừ theo chế độ quy định, đồng thời xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

- Đối với Công ty Thương mại Mang Yang đã kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra của 04 hóa đơn khống nêu trên tại tờ khai thuế GTGT của kỳ kê khai thuế tháng 03/2005, tháng 09/2005, Cục thuế loại thuế GTGT đầu vào tương ứng với những hóa đơn của Công ty Thương mại Mang Yang xuất khống cho Chi nhánh Công ty Lương thực Bình Định tại Gia Lai và Công ty bị xử lý vi phạm hành chính theo chế độ quy định tại Điều 14 Chương III Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ. Đồng thời Công ty Thương mại Mang Yang không được điều chỉnh số thuế GTGT đầu ra đã kê khai, đã nộp của các hóa đơn khống nêu trên theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Gia Lai được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC; KK&KTT; KTNB, Thanh tra;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn