Công văn 1802/TCT-TTHT về tổ chức hội nghị đối thoại và phổ biến, hướng dẫn Nghị quyết 13/NQ-CP, Thông tư 83/2012/TT-BTC
Số hiệu: 1802/TCT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1802/TCT-TTHT
V/v tổ chức hội nghị đối thoại và phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP , Thông tư 83/2012/TT-BTC.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 10/5/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Ngày 23/5/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ.

Để kịp thời nắm bắt, giải quyết những vướng mắc về thuế của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời phổ biến, hướng dẫn, triển khai sâu rộng Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 83/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục thuế tỉnh/thành phố thực hiện ngay các công việc cụ thể sau:

1. Tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt về Nghị quyết số 13/NQ-CP , và tập huấn, hướng dẫn về Thông tư số 83/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính do Tổng cục Thuế tổ chức tại 02 khu vực: phía Bắc và phía Nam.

Thành phần tham dự hội nghị:

- Cục trưởng Cục Thuế;

- Trưởng phòng: phòng Tuyên truyền Hỗ trợ NNT, Tổng hợp Dự toán.

Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị: dự kiến ngày 4/6/2012 (02 hội nghị đồng thời), tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (Tổng cục Thuế sẽ có giấy mời và thông báo cụ thể sau).

2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện hội nghị đối thoại tại địa phương (theo Quy chế đối thoại với NNT và người khai Hải quan). Nội dung hội nghị: đối thoại, giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp, kết hợp cung cấp thông tin, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 13/NĐ-CP và Thông tư 83/2012/TT-BTC .

Thời gian tổ chức hội nghị từ ngày 5/6/2012 đến hết ngày 20/6/2012.

Để tổ chức tốt hội nghị đối thoại, đề nghị Cục Thuế chủ động báo cáo UBND tỉnh/thành phố về kế hoạch, nội dung tổ chức hội nghị đối thoại để xin ý kiến và căn cứ yêu cầu của địa phương mời Lãnh đạo UBND tỉnh/thành phố chủ trì, phổ biến, quán triệt tại hội nghị về những nội dung của Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 liên quan đến lĩnh vực thu Ngân sách nhà nước.

Cục trưởng Cục Thuế: chủ trì giải đáp vướng mắc về chính sách và thủ tục hành chính thuế, phổ biến, hướng dẫn về Thông tư số 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ và các nội dung khác liên quan.

3. Báo cáo Tổng cục Thuế:

- Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại, thời gian báo cáo: trước ngày 06/6/2012.

- Kết quả tổ chức hội nghị: trong vòng 10 ngày sau khi tổ chức hội nghị, Cục Thuế khẩn trương báo cáo Tổng cục Thuế kết quả tổ chức Hội nghị và tập hợp các vấn đề vướng mắc, các ý kiến được phản ánh tại Hội nghị. Các báo cáo nêu trên gửi về Tổng cục Thuế theo địa chỉ mail: vuttht@gdt.gov.vn.

Riêng đối với 02 Cục Thuế là Cục Thuế TP Hà Nội và Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị (tại Hà Nội 28/5/2012 và tại TP. Hồ Chí Minh ngày 26/5/2012) thì không tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại theo yêu cầu trên, chỉ thực hiện việc tổng hợp báo cáo kết quả Hội nghị đã thực hiện và tập hợp các vấn đề vướng mắc, các ý kiến được phản ánh tại Hội nghị.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ BTC (để báo cáo);
- LĐTC (để biết);
- Lưu: VT, TTHT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường