Công văn 1801/TCT-CS trả lời chính sách thuế
Số hiệu: 1801/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1801/TCT-CS
V/v trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2655/CT-TTr4 ngày 27/02/2012 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty TNHH sợi Vinh Phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 3.2, Mục III, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

"3.2- Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A".

- Tại Điểm 2, Mục VI, Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"2. Sản xuất đồ chơi cho trẻ em; dệt vải, hoàn thiện các sản phẩm dệt; sản xuất tơ, sợi các loại; thuộc, sơ chế da".

- Tại điểm 5.1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

"Đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động mà có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm cho đầu tư mang lại như sau:

- Trường hợp dự án đầu tư vào cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại áp dụng theo mức thuế suất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng.

- Trường hợp dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trên thuộc diện khuyến khích đầu tư thì mức thuế suất ưu đãi áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại xác định căn cứ vào mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư của dự án.

- Trường hợp dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác trụ sở chính của cơ sở kinh doanh mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trên không thuộc diện khuyến khích đầu tư thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại phải nộp thuế theo mức thuế suất là 28%."

- Mục II Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC có hướng dẫn: Thuất suất 20% trong thời gian 10 năm áp dụng đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Vinh Phát thành lập năm 1993, đến năm 2004 Công ty có dự án đầu tư nhà máy sản xuất sợi tại Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc. Để triển khai dự án Hội đồng quản trị Công ty TNHH Vinh Phát quyết định thành lập Công ty TNHH sợi Vinh Phát (Công ty TNHH Vinh Phát góp 100% vốn), do đó Công ty TNHH sợi Vinh Phát không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư mà chỉ được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng căn cứ điều kiện thực tế đáp ứng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và đề nghị Cục thuế căn cứ tình hình thực tế của Công ty và điều kiện ưu đãi Công ty đáp ứng hướng dẫn Công ty xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH sợi Vinh Phát;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.