Công văn 1788/TCT-TTHT triển khai Quyết định 05/2012/QĐ-TTg và Thông tư 58/2012/TT-BTC
Số hiệu: 1788/TCT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1788/TCT-TTHT
V/v triển khai Quyết định 05/2012/QĐ-TTg và Thông tư 58/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 30/3/2012 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1146/TCT-TTHT yêu cầu Cục Thuế gửi danh sách doanh nghiệp đáp ứng điều kiện tham gia thí điểm bán hàng hoàn thuế GTGT theo Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Kết quả tính đến ngày 18/4/2012, đã có 46/63 Cục Thuế báo cáo, trong đó:

- 37 Cục Thuế báo cáo không có doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia thí điểm;

- 09 Cục Thuế báo cáo danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia thí điểm (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Ninh Thuận, Vĩnh Long);

- 17 Cục Thuế không có báo cáo.

Ngày 12/4/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 nêu trên của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Để các doanh nghiệp biết và thực hiện theo đúng những quy định tại Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg và Thông tư 58/2012/TT-BTC , Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế:

- Nghiên cứu Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 58/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính để xem xét, rà soát trên địa bàn, nếu có doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện bán hàng hoàn thuế theo Quyết định 05/2012/QĐ-TTg thì các Cục Thuế chủ động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và cung cấp các thông tin liên quan để các doanh nghiệp đủ điều kiện trên địa bàn biết và thực hiện đăng ký bán hàng thí điểm.

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký bán hàng thí điểm và xem xét, giải quyết hồ sơ theo đúng điều kiện và thời gian quy định;

- Tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin liên quan đến đối tượng là người nước ngoài được hưởng hoàn thuế theo quy định.

- Chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương để định hướng, cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền trên các báo, tạp chí, hệ thống thông tin cơ sở, đài phát thanh, truyền hình địa phương về các chính sách nêu trên. Nội dung tuyên truyền chủ yếu: đối tượng được hưởng hoàn thuế GTGT, điều kiện hàng hóa được hoàn thuế GTGT, những thủ tục để được hoàn thuế, những lợi ích và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT, …

- Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh để tuyên truyền, phổ biến về chính sách hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, cấp phát tờ rơi tuyên truyền tới đối tượng là khách nước ngoài tại một số địa điểm chủ yếu như: sân bay, khách sạn, các trung tâm thương mại, các cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, các công ty du lịch lữ hành, các công ty vận tải hành khách du lịch …

(Đầu tháng 6/2012, Tổng cục Thuế sẽ cấp phát tới các Cục Thuế 02 loại tờ rơi tuyên truyền: 01 loại cho đối tượng là doanh nghiệp về những lợi ích khi tham gia bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT; 01 loại cho đối tượng là người nước ngoài để tuyên truyền về chính sách hoàn thuế GTGT).

Trong thời gian đầu khi thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký tham gia bán hàng thí điểm của doanh nghiệp, đề nghị Cục Thuế tổng hợp và gửi báo cáo số lượng doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế … của từng doanh nghiệp (theo biểu đính kèm) đã được Cục Thuế thông báo đủ điều kiện tham gia bán hàng thí điểm về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT, địa chỉ mail: vuttht@gdt.gov.vn) trước ngày 20/6/2012 để Tổng cục Thuế kịp thời đăng tải danh sách doanh nghiệp tham gia bán hàng thí điểm lên Trang thông tin của ngành thuế. Sau ngày 20/6/2012, các Cục Thuế thực hiện báo cáo danh sách này theo quy định tại Quy trình lựa chọn doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT đối với người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Quy trình lựa chọn doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT dự kiến được Tổng cục Thuế ban hành vào tháng 6/2012).

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/c);
- Lưu: VT, TTHT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 


Mẫu 01:
Cục Thuế: ……………….

Danh sách doanh nghiệp/cửa hàng/đại lý đủ điều kiện tham gia bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT

STT

Tên doanh nghiệp/cửa hàng/đại lý

Mã số thuế

Địa chỉ

(Ghi rõ ràng, chính xác địa chỉ của doanh nghiệp)

Ghi chú

1

VD: Công ty TNHH ….

xxxxxx

Số … đường/phố ….., quận/huyện ….., tỉnh/TP …

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan thuế
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)