Công văn 1770/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Số hiệu: 1770/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1770/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2922/CT-TTHT ngày 02/05/2012 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”.

Tại tiết e, điểm 2.2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định khoản chi phí trích khấu hao không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau; “e) Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/ xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống mới đăng ký sử dụng và hạch toán trích khấu hao tài sản cố định từ ngày 1/1/2009 (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn); phần trích khấu hao đối với tài sản cố định là tàu bay dân dụng và du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch.

Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn là các ô tô được đăng ký tên doanh nghiệp mà doanh nghiệp này trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký một trong các ngành nghề: vận tải hành khách, du lịch, kinh doanh khách sạn”.

Căn cứ các quy định nêu trên, theo đó Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến đề xuất của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh: từ ngày 1/1/2009 phần chi phí trích khấu hao đối với TSCĐ là xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe ô tô cho các khách sạn thuê dùng để chở khách) phải áp dụng theo quy định tại tiết e, điểm 2.2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật và điều kiện thực tế đơn vị để hướng dẫn đơn vị theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỜNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.