Công văn 1729/TCT-CS trả lời độc giả Huỳnh Thị Hy
Số hiệu: 1729/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Chính sách xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1729/TCT-CS
V/v trả lời độc giả Huỳnh Thị Hy

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê Tài chính

Trả lời độc giả Huỳnh Thị Y tại địa chỉ thư điện tử huynhhy08@gmail.com về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sĩ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công quy định: "1. Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ" bao gồm:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ;

b) Vợ hoặc chồng;

c) Con;

d) Người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ."

- Theo quy định tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở:

+ Tại khoản 3 Điều 2 quy định: "3. Các mức hỗ trợ tiền sử dụng đất nêu tại Khoản c Điểm 2 Điều 2 Quyết định này cũng được áp dụng đối với các trường hợp được hỗ trợ bằng hình thức giao đất làm nhà ở."

+ Tại khoản 8 Điều 2 quy định: "8. Việc xem xét để hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải dựa trên kiến nghị của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú và những kiến nghị đó phải được Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác minh lại trước khi trình lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quyết định."

+ Tại khoản 2 Điều 1 quy định về nguyên tắc hỗ trợ: "Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địa phương;"

+ Tại điểm a khoản 2 Điều 2 quy định: "2. Điều kiện và mức hỗ trợ.

a) Người có công với Cách mạng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không thể tạo lập được nhà ở mà chưa được thuê nhà của Nhà nước hoặc bị mất nhà do thiên tai, hỏa hoạn … thì tùy theo điều kiện của địa phương, hoàn cảnh và công lao của từng người được xét tặng "Nhà tình nghĩa", được giao đất làm nhà ở, hoặc được mua nhà trả góp."

- Theo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở:

+ Tại khoản 1 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 118/TTg quy định đối tượng được hỗ trợ cải thiện nhà ở có bao gồm: "c) Thân nhân liệt sĩ;"

+ Tại khoản 2 Điều 1 quy định: "2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 118/TTg:

"c) Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định này nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở.

Trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở thì được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ tiền sử dụng đất theo các mức cụ thể như sau:

……………..

- Thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp con của liệt sĩ chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất lần nào nếu được nhà nước giao đất làm nhà ở thì được xem xét hỗ trợ theo các quy định trên. Việc xem xét để hỗ trợ đối với thân nhân liệt sỹ cải thiện nhà ở phải dựa trên kiến nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thân nhân liệt sĩ cư trú và những kiến nghị đó phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện xác minh lại trước khi trình lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị bà Huỳnh Thị Y liên hệ với các cơ quan chức năng ở địa phương để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Tin học và Thống kê Tài chính được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS;
- Vụ CST-BTC; Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (1b);
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn