Công văn 1721/VPCP-QHQT năm 2022 về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2021
Số hiệu: 1721/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 19/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1721/VPCP-QHQT
V/v tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2021

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 976/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 02 năm 2022 về tình hình vận động, quản lý và sử dụng ODA và vay ưu đãi năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Về thể chế, chính sách:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo nhiệm vụ được giao, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài sau khi Luật sửa đổi 9 Luật đã được Quốc hội thông qua, trong đó quy định đơn giản hóa về quy trình, thủ tục đối với các chương trình, dự án ODA, vay ưu đãi nước ngoài nhóm B, C.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổ chức hội thảo, phổ biến cho các bộ ngành, địa phương về Quyết định số 2109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo tại văn bản số 9353/VPCP-QHQT ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành, địa phương thực hiện tổng kết, đánh giá Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên; kiến nghị giải pháp chỉnh sửa cần thiết nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, điều chỉnh các dự án ODA, vay ưu đãi nước ngoài; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2022.

2. Về công tác kế hoạch vốn:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 đối với các dự án đã có đủ điều kiện, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Các cơ quan chủ quản theo dõi sát sao tình hình và khả năng giải ngân của từng dự án trong từng tháng, kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn từ dự án giải ngân thấp sang dự án giải ngân cao theo quy định; ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc hiệp định trong năm kế hoạch; bố trí đủ thanh toán cho các cam kết hợp đồng đã ký với nhà thầu; ưu tiên các dự án khẩn cấp, trọng điểm, đang gặp vướng mắc do thiếu kế hoạch vốn…

3. Về xử lý các vướng mắc nhằm thúc đẩy giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi:

- Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

- Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho các chuyên gia, tư vấn vào Việt Nam, nhất là phục vụ các dự án đầu tư.

- Bộ Tài chính: Tiếp tục đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi và hồ sơ yêu cầu rút vốn; tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai đơn rút vốn của các nhà tài trợ bằng chứng từ điện tử, chữ ký số; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc về thuế, thủ tục thanh toán, rút vốn... đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài; có cơ chế tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu vật tư, trang thiết bị của các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; đẩy nhanh tiến độ ký kết các hiệp định vay vốn, hợp đồng vay lại.

- Để có thể đẩy nhanh tiến độ cấp ý kiến pháp lý, cơ quan chủ quản lưu ý với các nhà tài trợ cần tuân thủ quy định của Nghị định số 51/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý, không yêu cầu Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý với những nội dung trái với quy định của Nghị định này và không phù hợp với pháp luật Việt Nam nhằm rút ngắn thời gian cấp ý kiến pháp lý.

- Các Bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và nhà tài trợ để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

- Các Bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư (thiết kế kỹ thuật, dự toán...); bố trí đủ vốn đối ứng, đẩy nhanh hoàn thành thủ tục để ký, trao hợp đồng cho các gói thầu.

4. Về công tác thu hút, vận động, tổ chức thực hiện dự án:

- Cung cấp kịp thời thông tin cho cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về các lĩnh vực, khu vực ưu tiên và tài khóa của nhà tài trợ; Bộ Tài chính cung cấp thông tin về khả năng vay trả nợ của quốc gia, của từng địa phương. Căn cứ các thông tin trên và quy định về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, các bộ, ngành và địa phương xây dựng đề xuất dự án phải nằm trong cân đối tổng thể đầu tư công trung hạn và nợ công trung hạn, phù hợp với khả năng vay lại của các địa phương và đảm bảo tính hiệu quả của chương trình, dự án.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục trao đổi với các nhà tài trợ nước ngoài nhằm tăng cường công tác vận động, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

- Tăng cường năng lực tổ chức thực hiện dự án ODA, vay ưu đãi nước ngoài ở các cấp từ cơ quan chủ quản, chủ đầu tư và ban quản lý dự án, đảm bảo đội ngũ cán bộ quản lý dự án có năng lực và trình độ chuyên môn cao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành, Mai Thị Thu Vân, Các Vụ: CN, KTTH, KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT.
HN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

 

Nghị định 51/2015/NĐ-CP về cấp ý kiến pháp lý Ban hành: 26/05/2015 | Cập nhật: 27/05/2015