Công văn 1707/GSQL-GQ4 năm 2016 vướng mắc C/O
Số hiệu: 1707/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1707/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 2553/HQĐNa-GSQL ngày 23/11/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai vướng mắc liên quan đến C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT về cấp C/O mới để thay thế cho C/O có lỗi, đối với C/O mẫu D, cơ quan hải quan chấp nhận C/O được cấp mới. Việc kiểm tra hình thức C/O cấp mới đã được hướng dẫn tại công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2009, cụ thể là đối với C/O cấp mới phải thể hiện dòng chữ “replacing C/O ref.... (số tham chiếu C/O gốc).

Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ hướng dẫn tại công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2009 để xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Điều 9. Thu hồi C/O đã cấp

Tổ chức cấp C/O sẽ thu hồi C/O đã cấp trong những trường hợp sau:

1. Người xuất khẩu, người đề nghị cấp C/O giả mạo chứng từ.

2. C/O được cấp không phù hợp các tiêu chuẩn xuất xứ.

Xem nội dung VB