Công văn 1705/VPCP-CN năm 2022 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 1705/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1705/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét báo cáo của Hội đồng thẩm định nhà nước tại Báo cáo số 1575/BC-HĐTĐNN ngày 11 tháng 3 năm 2022 về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rà soát hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án (trong đó có việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ tại các Phiếu ghi ý kiến kèm theo), xây dựng Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng CP;
-
Các Bộ: GTVT, TC, XD, TP, TNMT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Trợ lý
TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, PL, QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (2) Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao
Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.