Công văn 1689/TCT-CS về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng
Số hiệu: 1689/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1689/TCT-CS
V/v thời điểm xác định thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2134/CT-THNVDT ngày 06/12/2011 và công văn số 683/CT-THNVDT ngày 12/4/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về thời điểm xác định thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

"Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ."

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Bình Định được nhà nước cho thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng tại Khu Công nghiệp Phú Tài và Long Mỹ cho thuê lại thì đến thời hạn trả tiền ghi trong hợp đồng Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Bình Định phải lập hóa đơn, thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ, không phân biệt số tiền đã trả hay chưa trả.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn