Công văn 1679/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng và chi phí hợp lệ khi tính vào thu nhập chịu thuế
Số hiệu: 1679/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1679/TCT-CS
V/v Vướng mắc về thuế GTGT và chi phí hợp lệ khi tính vào thu nhập chịu thuế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1247/CT-KTT ngày 26/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Long An đề nghị trả lời vướng mắc về thuế GTGT và chi phí hợp lệ khi tính vào thu nhập chịu thuế tại Chi nhánh Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về trích khấu hao tài sản cố định của dây chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu: Cục Thuế tỉnh Long An đã có công văn số 448/CT-TTHT ngày 8/4/2011 trả lời Chi nhánh Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên là phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Về thủ tục hoàn thuế: Để có đủ cơ sở xem xét giải quyết cụ thể về vướng mắc của doanh nghiệp, đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An báo cáo rõ một số nội dung như sau:

- Chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập phụ thuộc.

- Chi nhánh có kê khai nộp thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất kinh doanh từ dây chuyền máy móc thiết bị do Công ty ký hợp đồng nhập khẩu và thanh toán tiền máy móc thiết bị Công ty mua của nước ngoài nhưng Chi nhánh sử dụng không. Chi nhánh hoặc Công ty có hưởng ưu đãi gì về thuế TNDN từ hoạt động của dự án này không.

- Công ty ký hợp đồng mua máy móc thiết bị và thanh toán tiền mua máy móc thiết bị, Chi nhánh sử dụng thì Công ty có hạch toán tài sản, tính khấu hao tại Công ty không (tránh hạch toán trùng). Công ty và Chi nhánh có làm thủ tục bàn giao tài sản hoặc vốn không.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An báo cáo và đề xuất phương án giải quyết bằng văn bản. Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Cục Thuế, Tổng cục thuế xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Chi nhánh Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên;
- Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.