Công văn 1672/BYT-TB-CT năm 2022 về triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế
Số hiệu: 1672/BYT-TB-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 01/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1672/BYT-TB-CT
V/v triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương;
- Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập;
- Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế.
(Sau đây gọi chung là đơn vị)

Ngày 08/11/2021, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế trong đó quy định việc quản lý giá trang thiết bị y tế (TTBYT) bằng hình thức kê khai giá.

Ngày 29/3/2022, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy định về kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để kê khai, cập nhật và công khai giá trang thiết bị y tế tại địa chỉ: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn.

2. Các đơn vị là doanh nghiệp kê khai, cập nhật, công khai giá trang thiết bị y tế cần thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện kê khai, cập nhật, công khai giá trang thiết bị y tế; Tài liệu hướng dẫn thực hiện được Bộ Y tế xây dựng và cung cấp kèm theo tài khoản đăng nhập của doanh nghiệp.

3. Theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý TTBYT, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế được thiết kế: Mỗi trang thiết bị y tế kê khai giá sẽ có mã kê khai giá gắn với thông tin về chủng loại (model), hãng, nước sản xuất và thông tin về cấu hình, tính năng kỹ thuật, dịch vụ tương ứng với mức giá kê khai cụ thể kèm theo. Vì vậy, các đơn vị là doanh nghiệp cần lưu ý cung cấp đầy đủ thông tin; Các đơn vị mua sắm cần đối chiếu thông tin chính xác để đảm bảo thực hiện đúng quy định.

4. Các đơn vị lưu ý việc áp dụng thông tin kê khai, cập nhật, công khai giá trang thiết bị y tế quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý TTBYT để thực hiện mua sắm, đấu thầu phải thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành về mua sắm[1], đấu thầu và các pháp luật khác có liên quan để đảm bảo kế hoạch của đơn vị.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Vụ/Cục: KHTC, PC; CNTT Thanh tra BYT;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Báo SK&ĐS (để đăng tải);
- Lưu: VT, TB-CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 [1] Khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005 quy định mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận Việc mua bán phải được thể hiện dưới dạng hợp đồng mua bán bằng các hình thức theo quy định tại Điều 24 Luật Thương mại năm 2005.

Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế Ban hành: 08/11/2021 | Cập nhật: 10/11/2021