Công văn 1628/TCT-CS về chính sách thuế
Số hiệu: 1628/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1628/TCT-CS
V/v vướng mắc về chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cần Thơ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 87/CT-TTra ngày 14/03/2012 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ đề nghị Tổng cục thuế giải đáp vướng mắc về chính sách thuế tại công văn số 02/CT-TTra ngày 03/01/2012 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ (Tổng cục Thuế không nhận được công văn này) về việc xác định các khoản thu nhập khác theo hướng dẫn tại công văn số 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 của Tổng cục Thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, công văn số 7250/BTC-TCT ngày 07/06/2010 của Bộ Tài chính về một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2009 có hướng dẫn:

“2. Về hoàn nhập các khoản dự phòng:

Ngày 7/12/2009 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp và Thông tư này được áp dụng cho việc trích lập các khoản dự phòng của doanh nghiệp từ năm 2009.

Theo đó doanh nghiệp có trích lập và sử dụng các khoản dự phòng phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC , khi xử lý hoàn nhập dự phòng thì các khoản hoàn nhập dự phòng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC".

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Cần Thơ được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC,
- Lưu: VT, CS -2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường