Công văn 1624/TCT-CS trả lời chính sách thuế
Số hiệu: 1624/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1624/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1224/CT-TTHT ngày 23/02/2012 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị giải đáp vướng mắc về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết e, Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“e) Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản này không bao gồm số thuế tính trên thu nhập từ các hoạt động: kinh doanh xổ số, kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thu nhập từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản".

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp của Công ty TNHH Greif Việt Nam hoạt động kinh doanh sản xuất thùng phuy thép và gia công cơ khí nếu đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năm 2011 có phát sinh khoản lãi chênh lệch tỷ giá từ hoạt động sản xuất kinh doanh (sản xuất thùng phuy thép và gia công cơ khí) và lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 theo quy định tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn