Công văn 1608/GSQL-GQ1 năm 2016 về khai bổ sung sau thông quan
Số hiệu: 1608/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1608/GSQL-GQ1
V/v khai bổ sung sau thông quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội

Cục GSQL về Hải quan nhận được báo cáo tại công văn số 3925/HQHN-GSQL ngày 25/10/2016 của Cục Hải quan TP Hà Nội đối với trường hợp khai bổ sung tờ khai sau thông quan của Công ty cổ phần Dược TW Mediplantex (sau đây gọi là Công ty); thực hiện phê duyệt ca Lãnh đạo Tổng cục, Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan Gia Thụy kiểm tra hồ sơ hải quan và các chứng từ gửi kèm theo giải trình ca Công ty đối với tờ khai hải quan s 100922709902 ngày 29/6/2016, trường hợp Công ty đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng cho phía đi tác nước ngoài lượng hàng gửi thừa cũng như số lượng hàng thực tế của Công ty phù hợp với thông tin khai báo trên các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan thì cho phép Công ty khai bổ sung. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cục GSQL về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP Hà Nội được biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL. Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.