Công văn 1574/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 1574/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1574/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc người lao động

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thống Nhất

Trả lời công văn số 10/CV-TN ngày 02/4/2012 của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thống Nhất đề nghị hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 42 Bộ Luật Lao động quy định: “Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ một năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có”.

Theo trình bày của công ty, tại thời điểm ngày 01/12/1998, khi thành lập hợp danh DMC-FER, người lao động đã thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động với công ty xe đạp xe máy Đống Đa Hà Nội để chuyển sang làm việc tại hợp danh thì về nguyên tắc, công ty xe đạp xe máy Đống Đa Hà Nội (nay là công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thống Nhất) có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho những người lao động trên trong thời gian họ làm việc cho công ty theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 198-CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động và Thông tư số 21/BLĐTBXH-TT ngày 12/10/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 198-CP. Trong đó, tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 197-CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương là “tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền trước khi sự việc xảy ra, gồm lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ và phụ cấp chức vụ (nếu có)”.

Trường hợp, trước đây công ty xe đạp xe máy Đống Đa Hà Nội chưa giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động thì đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thống Nhất căn cứ quy định nêu trên để giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động làm việc tại công ty xe đạp xe máy Đống Đa Hà Nội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thống Nhất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.