Công văn 1574/BKHĐT-TH về rà soát trường hợp đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 sang năm 2022; đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 1574/BKHĐT-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Quốc Phương
Ngày ban hành: 11/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1574/BKHĐT-TH
V/v rà soát các trường hợp đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 sang năm 2022; đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về các việc kéo dài kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2021 sang năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các nội dung sau:

1. Rà soát, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 của các nhiệm vụ, dự án năm 2021 bảo đảm: (i) đáp ứng đúng quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công năm 2019Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020; (ii) được giao kế hoạch vốn năm 2021 sau ngày 15/9/2021.

2. Đối với từng nhiệm vụ, dự án đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 phải báo cáo, giải trình cụ thể lý do bất khả kháng làm căn cứ xem xét, tổng hợp.

3. Đối với các trường hợp không thuộc điểm 1 nêu trên, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có thể đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 (ngoài số vốn đã được bố trí từ kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 40/2021/QH15 và được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 và Quyết định số 97/QĐ-TTg ngày 06/12/2021) cho dự án không được kéo dài sang năm 2022 để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

4. Ngoài danh mục các dự án đã đề xuất phương án bố trí số vốn dự toán bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 839/BKHĐT-TH ngày 11/02/2022, số 891/BKHĐT-TH ngày 14/02/2022, Công điện số 02/CĐ-BKHĐT ngày 16/02/2022, nếu sau khi rà soát còn các dự án có nhu cầu bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022 có khả năng giải ngân ngay, giải ngân hết số vốn của Kế hoạch đầu tư công năm 2022 được giao và số vốn được bổ sung, đề nghị khẩn trương đề xuất phương án bổ sung dự toán và kế hoạch vốn năm 2022.

Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương triển khai các nội dung nêu trên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công[1] trước ngày 14/3/2022 để kịp báo cáo cấp có thẩm quyền. Trong quá trình triển khai, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp xử lý theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (d/s kèm theo);
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Bộ, các
đơn vị: PTHTX, LĐVX, KTNN, KTĐPLT,

KCHT&ĐT, TCTT, QPAN, KTCN,
KHGDTN&MT, KTĐN;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Phương

 [1] Quy trình, phương thức báo cáo trên Hệ thống quốc gia về đầu tư công đề nghị thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống.

Điều 68. Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
...

2. Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31 tháng 01 năm sau. Trường hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 31 tháng 12 năm sau.

Xem nội dung VB
Điều 48. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau trong các trường hợp sau:

a) Dự án quan trọng quốc gia;

b) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng;

c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau;

d) Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau;

đ) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép;

e) Dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài;

g) Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.

2. Căn cứ đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Xem nội dung VB
Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công Ban hành: 06/04/2020 | Cập nhật: 06/04/2020