Công văn 1556/VPCP-KSTT năm 2022 về kiến nghị về kết quả thực hiện việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
Số hiệu: 1556/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 12/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1556/VPCP-KSTT
V/v kiến nghị tại Báo cáo số 09/BC-BTP ngày 17/01/2022 của Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét kiến nghị của Bộ Tư pháp tại Mục III Báo cáo số 09/BC-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2022 kết quả thực hiện việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 (bản chụp gửi kèm), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ký kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp về thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng và cả năm đối với công tác đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

2. Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế (Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, Trợ lý, Thư ký TTg,
Các Vụ: PL, NC, QHQT;
- Lưu: VT, KSTT (2b), TVT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn