Công văn 1550/BNN-TCTL năm 2012 xin thỏa thuận về Định mức, đơn giá thiết kế quy hoạch thủy lợi
Số hiệu: 1550/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1550/BNN-TCTL
V/v Xin thỏa thuận về Định mức, đơn giá thiết kế quy hoạch thủy lợi.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Tập giá thiết kế quy hoạch xây dựng thủy lợi tại quyết định số 2163/QĐ-BNN-KH ngày 31/7/1998. Đến nay, Tập giá này đã quá lạc hậu và không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay do Tập giá mới chỉ quan tâm đến một số loại hình quy hoạch cũ như quy hoạch tưới, tiêu (cho nông nghiệp), quy hoạch lũ mà chưa đề cập đến một số loại hình quy hoạch như cấp nước, tiêu thoát nước cho các ngành kinh tế… Tập giá được xây dựng tại thời điểm năm 1998 nên các chỉ số như tiền lương nhân công, giá nguyên, nhiên, vật liệu đã nhiều lần thay đổi.

Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai xây dựng Định mức, đơn giá thiết kế quy hoạch thủy lợi và chuẩn bị trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định công bố Định mức (Có dự thảo Định mức, đơn giá thiết kế quy hoạch thủy lợi đính kèm).

Dự thảo Định mức, đơn giá thiết kế quy hoạch thủy lợi đã xem xét đặc thù công tác quy hoạch thủy lợi, tập giá thiết kế quy hoạch thủy lợi đang được áp dụng và mặt bằng giá, tiền lương hiện nay để làm cơ sở cho việc xây dựng điều chỉnh định mức, đơn giá thiết kế quy hoạch thủy lợi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý Bộ xem xét và có ý kiến thỏa thuận về việc điều chỉnh định mức, đơn giá thiết kế quy hoạch thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: Tài chính, Kế hoạch (Bộ NN&PTNT);
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng