Công văn 1530/BNN-DALN hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho Doanh nghiệp và Ban quản lý rừng phòng hộ tại các tỉnh vùng Dự án FLITCH
Số hiệu: 1530/BNN-DALN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1530/BNN-DALN
V/v hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho các Doanh nghiệp và Ban QLR phòng hộ tại các tỉnh vùng Dự án FLITCH

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Phú Yên

 

Được sự đồng thuận của Ngân hàng phát triển Châu Á ngày 27/02/2012 về hướng dẫn các Công ty lâm nghiệp và Ban quản lý rừng phòng hộ tham gia trồng rừng sản xuất – Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (Dự án FLITCH) tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Phú Yên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh quan tâm, chỉ đạo các Công ty lâm nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đồng ý cho Dự án FLITCH sử dụng nguồn vốn vay ADB để hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho các Công ty lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ, các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho các Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp bị giảm khối lượng khai thác rừng tại khu vực Tây Nguyên.

2. Việc hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho các đơn vị trên tại các tỉnh bằng nguồn vốn ADB không làm thay đổi tổng vốn đầu tư của từng tỉnh và tổng mức đầu tư toàn Dự án. Định mức hỗ trợ và cơ chế đầu tư, hưởng lợi thực hiện theo Quyết định số 166/2007/QĐ-TTg ngày 30/10/2007 và Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 18/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tổng diện tích trồng rừng sản xuất hỗ trợ cho các đơn vị trên khoảng 11.000 ha, gồm:

- Trồng rừng sản xuất cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ: 2.800 ha;

- Trồng rừng sản xuất cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ: 2.200 ha;

- Trồng rừng sản xuất cho các Công ty lâm nghiệp: 6.000 ha.

Đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Dự án FLITCH tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp thuộc Bộ lập kế hoạch triển khai các nội dung trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ HTQT, KH, TC, Tổng cục LN;
- Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp;
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa