Công văn 1526/TCT-CS báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Số hiệu: 1526/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1526/TCT-CS
V/v:báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Tập đoàn Viễn thông quân đội.
(Số 1 Giang Văn Minh – Ba Đình – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 506/VTQĐ-TCKT ngày 24/2/2012 của Tập đoàn Viễn thông quân đội (sau đây gọi là Tập đoàn) về vướng mắc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, sau khi báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 25 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 25. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”.

Tại điểm 7 Điều 1 Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 9/11/2010 của Bộ Tài chính đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC , trong đó có hướng dẫn sửa đổi mẫu: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số 3.9) như sau:

“7. Mẫu 3.9 tại Phụ lục 3

- Thêm cột “Từ số … đến số”.

- Thay cột “Hình thức hóa đơn” thành cột “Ký hiệu hóa đơn”.

- Thêm “Mẫu: BC 26/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)” đặt tại góc bên phải của mẫu này”.

Căn cứ hướng dẫn trên và theo báo cáo của Tập đoàn viễn thông quân đội về vướng mắc khi gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn qua phần mềm hỗ trợ kê khai do số lượng hóa đơn sử dụng hàng quý lớn (Cụ thể: Hóa đơn Tập đoàn sử dụng trong Quý IV năm 2011 là 5.869.182 số, tương đương 5156 trang), Tổng cục Thuế chấp thuận đề xuất của Tập đoàn, theo đó, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý được gửi cho cơ quan thuế chỉ cần báo cáo theo số lượng (tổng số), không chi tiết theo các cột từ số … đến số.

Tập đoàn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của tổng số hóa đơn tồn đầu kỳ, tổng số đã sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy, số lượng hóa đơn tồn cuối kỳ và đảm bảo cung cấp được số liệu hóa đơn chi tiết (từ số … đến số) theo số liệu đã báo cáo khi cơ quan thuế yêu cầu.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Viễn thông quân đội được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ TVQT (AC), CNTT, DNL, PC –TCT;
- Lưu: VT, CS (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn