Công văn 1509/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn đấu thầu mua sắm thuốc, tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan đơn vị do Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 1509/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Chu Quang Cường
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1509/LĐTBXH-KHTC
V/v hướng dẫn đấu thầu mua sắm thuốc, tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan đơn vị.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội nhận được các văn bản mới như sau:

- Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

- Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính – Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người.

- Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Bộ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên (các đơn vị lấy các văn bản từ địa chỉ http://www.molisa.gov.vn mục văn bản pháp luật). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Thông tin (để đăng lên mạng của Bộ);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường