Công văn 1502/BKHĐT-ĐKKD năm 2022 về đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 1502/BKHĐT-ĐKKD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Đoàn
Ngày ban hành: 11/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1502/BKHĐT-ĐKKD
V/v đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được ý kiến của một số địa phương đề nghị hướng dẫn về việc đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã). Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về việc đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã.

Nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong việc áp dụng quy định pháp luật về hợp tác xã, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã và nghiên cứu xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận vướng mắc của hợp tác xã để nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện khung khổ pháp lý về hợp tác xã.

2. Về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã trong thời gian tạm ngừng hoạt động

Luật Hợp tác xã không có quy định cấm hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã trong thời gian tạm ngừng hoạt động. Trình tự thực hiện trao đổi thông tin đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế quy định tại Điều 9 Quy chế số 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT ngày 13/01/2022 của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo Cơ quan đăng ký hợp tác xã nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Hợp tác xã Sản xuất nước đá Nhân Lực (Đ/c: Số 331 đường 2/4, P. Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - thay trả lời VT số 03/CV-2021);
- Cục Phát triển HTX (để biết);
- Lưu: VT, ĐKKD (NV, GS, CSDL, TTHT).VR

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Đoàn

 

 

Điều 9. Trình tự thực hiện trao đổi thông tin đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc và địa điểm kinh doanh

1. Trường hợp hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đăng ký chuyển trụ sở sang địa bàn cấp huyện, cấp tỉnh khác liên quan đến thay đổi cơ quan thuế quản lý.

a) Khi hồ sơ đăng ký chuyển trụ sở của hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã truyền thông tin đăng ký thay đổi sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Thông tin truyền sang bao gồm các thông tin đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đã được cơ quan đăng ký hợp tác xã cập nhật trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã theo danh mục tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Quy chế này.

b) Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin thay đổi về địa chỉ trụ sở nhận được từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã theo quy định tại điểm a khoản này và kiểm tra thông tin hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đã hoàn thành thủ tục thuế với cơ quan thuế nơi đi theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế để trả kết quả cho Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã, cụ thể:

- Trường hợp các thông tin thay đổi không đầy đủ, không hợp lệ hoặc hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh chưa hoàn thành thủ tục thuế tại cơ quan thuế nơi đi thì Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế trả kết quả thông tin lỗi theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy chế này sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

- Trường hợp các thông tin thay đổi đầy đủ, hợp lệ và hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đã hoàn thành thủ tục thuế tại cơ quan thuế nơi đi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế thực hiện phân cấp cơ quan thuế quản lý nơi đến, truyền thông tin sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. Danh mục kết quả trả về từ Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế quy định chi tiết tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy chế này.

c) Trên cơ sở thông tin do Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế cung cấp, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và gửi Thông báo về cơ quan thuế quản lý hợp tác xã.

d) Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã truyền thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, nội dung đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh trong các trường hợp khác.

Cơ quan đăng ký hợp tác xã tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thay đổi của hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và truyền thông tin sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế theo danh mục tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Quy chế này.

Sau khi nhận được dữ liệu Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động kiểm tra sự phù hợp của thông tin thay đổi và thực hiện cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.