Công văn 1491/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn thực hiện thí điểm đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 1491/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Chu Quang Cường
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: 14/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1491/LĐTBXH-KHTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện thí điểm đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo.

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Các trường Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề trực thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Để thống nhất nội dung thực hiện thí điểm, Bộ hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Đối với nội dung đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên làm công tác giảng dạy về nội dung phòng, chống tham nhũng gồm:

- Biên soạn tài liệu, chương trình giáo trình.

- Chi phí giảng dạy.

- Chi phí in ấn tài liệu.

2. Đối với nội dung đào tạo Học sinh, sinh viên:

2.1. Chương trình chính khóa: Lồng ghép vào môn Pháp luật đại cương của tất cả ngành đào tạo (thời lượng 5 tiết), gồm:

- Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy (Bao gồm cả kinh phí xây dựng và nghiệm thu tài liệu giảng dạy).

- Chi phí giảng dạy.

- Chi phí in ấn tài liệu.

2.2. Chương trình ngoại khóa:

Trường chủ động lựa chọn phương thức thực hiện thông qua các hoạt động: Báo cáo chuyên đề của học sinh, sinh viên; tổ chức thi tìm hiểu về phòng, chống tham nhũng hoặc lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng trang điện tử.

3. Chi quản lý chung, bao gồm:

- Chi họp triển khai thực hiện.

- Báo cáo tổng kết, đánh giá.

- Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc và các chi phí khác.

Yêu cầu các đơn vị căn cứ vào nội dung theo quy định tại Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg và nội dung hướng dẫn tại công văn này để xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí trình Bộ phê duyệt trước khi triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Ngọc Phi (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường