Công văn 1468/VPCP-CN năm 2022 báo cáo bổ sung, làm rõ nội dung về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13
Số hiệu: 1468/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 08/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1468/VPCP-CN
V/v Báo cáo bổ sung, làm rõ một số nội dung về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2100/BGTVT-KHĐT ngày 05 tháng 3 năm 2022) về dự thảo Báo cáo bổ sung, làm rõ một số nội dung về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 đến năm 2020-2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo (Báo cáo); căn cứ ý kiến các Thành viên Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện và chịu trách nhiệm về số liệu, nội dung Báo cáo; thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

(Xin gửi các ý kiến Thành viên Chính phủ kèm theo).

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2).
Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.