Công văn 1440/BNN-QLCL giao đơn vị đầu mối về an toàn thực phẩm
Số hiệu: 1440/BNN-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1440/BNN-QLCL
V/v giao đơn vị đầu mối về ATTP

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP tại Báo cáo số 06/BC-BCĐTƯVSATTP ngày 25/4/2012 phục vụ họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm về việc “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho một đơn vị đầu mối thực hiện chuyên trách về quản lý ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin có ý kiến như sau:

1. Phạm vi quản lý an toàn thực phẩm phân công cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất rộng, đa ngành, đa lĩnh vực và hiện tại Bộ đang giao Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chủ trì cùng với các Cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Thú y, Chăn nuôi, Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối tổ chức thực hiện.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị làm đầu mối thực hiện chuyên trách về quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP biết để chỉ đạo trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Y tế (để biết);
- Cục VSATTP (để biết);
- Các Cục: TY, BVTV, CN, TT, CBTM&NM;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.