Công văn 1431/BNN-TCLN về chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng sang làm đường giao thông
Số hiệu: 1431/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1431/BNN-TCLN
V/v: chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng sang làm đường giao thông

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận được văn bản số 4316/UBND-NL ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và hồ sơ về việc chuyển mục đích sử dụng 5,59 ha rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang để làm đường giao thông vào đồn Biên Phòng 569, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy rằng việc chuyển mục đích sử dụng 5,59 ha rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang để làm đường giao thông vào đồn Biên Phòng 569, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 4316/UBND-NL là cần thiết.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCLN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.