Công văn 1421/BTNMT-KHCN năm 2022 tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới
Số hiệu: 1421/BTNMT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Bình Trọng
Ngày ban hành: 21/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1421/BTNMT-KHCN
V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 16 tháng 3 năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 539/BKHCN-TCCB về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các các đơn vị nghiên cứu, triển khai các công việc như sau:

1. Treo pano, băng rôn, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan với chủ đề hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 ở Việt Nam: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”. Khẩu hiệu tuyên truyền lựa chọn một trong các chủ đề sau:

- Thế hệ trẻ là lực lượng tiên phong thực hiện đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ.

- Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ vì tương lai tốt đẹp hơn.

- Sở hữu trí tuệ - công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội.

- Văn hóa sở hữu trí tuệ - Nét đẹp của Thế hệ trẻ hôm nay.

- Đổi mới sáng tạo - Khơi nguồn tri thức;

- Đổi mới sáng tạo - Nền tảng thúc đẩy phát triển quốc gia hiện đại;

- Đổi mới sáng tạo - Nâng cao giá trị cuộc sống.

2. Đăng tải các nội dung về kết quả triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

3. Tổ chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến về đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ; Biểu dương, động viên, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ.

4. Các Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường: Thiết lập các Nhóm hành động, Nhóm tình nguyện..., để tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ các đoạn phim giới thiệu, phóng sự, các chương trình, tài liệu trực tuyến, hoặc tổ chức các cuộc thi, diễn đàn trên các nền tảng mạng xã hội, các website có nội dung liên quan đến chủ đề Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022.

Thời gian: trong tháng 4 năm 2022, trọng tâm là từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022 (Chi tiết tại Công văn 539/BKHCN-TCCB kèm theo).

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện và gửi kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 15 tháng 5 năm 2022 để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);
- Lưu VT, KHCN, TTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Trần Bình Trọng