Công văn 1403/VPCP-KGVX năm 2022 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP
Số hiệu: 1403/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/VPCP-KGVX
V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công Thương, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại văn bản s2111/BC-UBDT đề ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030 (bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban Dân tộc, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công Thương, Nội vụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chủ động, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan và địa phương có liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN
, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;
Trợ lý TTgCP, các Vụ: QHĐP, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (2), Sơn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn S Hiệp