Công văn 1398/BNN-ĐMDN về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg
Số hiệu: 1398/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1398/BNN-ĐMDN
V/v: Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của Xí nghiệp Thuốc thú y TW theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

 

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ;

Căn cứ Biên bản Kiểm tra hiện trạng nhà đất ngày 06/4/2012 của Tổ kiểm tra liên ngành, gồm: Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, đại diện Sở Tài chính Thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Viện Thú y và Xí nghiệp Thuốc thú y TW;

Xét đề nghị của Viện Thú y tại công văn số 159/VTY-TCHC ngày 19/4/2012 và đề nghị của Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương tại công văn số 57/CV-XNTTYTW ngày 09/4/2012 về việc Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét chấp thuận về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương (Phương án sắp xếp nhà, đất của Xí nghiệp được xây dựng riêng biệt, không cùng với Phương án tổng thể của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã gửi Bộ Tài chính và UBND Thành phố Hà Nội vì Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương trước đây là đơn vị thuộc Viện Thú y nay được Thủ tướng Chính phủ cho phép cổ phần hóa trong năm 2012) với nội dung cụ thể như sau:

Khu nhà, đất tại: Xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

- Diện tích: 211.000 m2

Trong đó:

+ Khu vực sản xuất: 179.000 m2 (hiện đang làm văn phòng làm việc, nhà xưởng, kho, vườn thí nghiệm để sản xuất thuốc thú y);

+ Khu tập thể: 30.000 m2 (được qui hoạch làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên từ năm 1961 và hiện đang là khu tập thể CBCNV có lối đi riêng, tường bao);

+ Khu vực đường giao thông: 2.000 m2 (đường từ quốc lộ 32 vào Xí nghiệp)

- Hồ sơ pháp lý: Quyết định số 172 TTg ngày 9/8/1960 của Thủ tướng Chính phủ về việc Trưng dụng ruộng đất xây dựng xưởng chế thuốc thú y; Văn bản, sơ đồ giao thêm 1,1 ha làm hồ chứa nước thải công nghiệp cho Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương của Ủy ban hành chính tỉnh Hà Đông, ký ngày 31/2/1961; Tờ kê khai nhà, đất theo mẫu 01/BB ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính; và Bảng kê nộp tiền thuê đất hàng năm của Xí nghiệp (chứng từ kèm theo)

- Phương án sắp xếp lại:

+ Được tiếp tục quản lý, sử dụng Khu vực sản xuất (179.000 m2) hiện đang làm văn phòng làm việc, nhà xưởng, kho, vườn thí nghiệm để sản xuất thuốc thú y, theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm;

+ Đề nghị chuyển địa phương quản lý Khu vực đang làm khu tập thể cán bộ công nhân viên (30.000 m2) để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại đây theo quy định của pháp luật;

+ Chuyển địa phương quản lý Khu vực đang làm đường giao thông từ quốc lộ 32 vào Xí nghiệp (2.000 m2) để làm đường giao thông dùng chung.

Đề nghị Bộ Tài chính, UBND Thành phố Hà Nội xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Kế hoạch;
- Viện Thú y;
- Xí nghiệp Thuốc thú y TW;
- Lưu VT, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần