Công văn 13897/SYT-NVY năm 2021 về chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch COVID-19 tại tuyến Y tế cơ sở
Số hiệu: 13897/SYT-NVY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Văn Chung
Ngày ban hành: 06/09/2021 Ngày hiệu lực: 06/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13897/SYT-NVY
V/v chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch COVID-19 tại tuyến Y tế cơ sở.

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Thông báo số 477-TB/TU ngày 30/8/2021, kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Thông báo số 480-TB/TU ngày 01/9/2021 của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong đó yêu cầu “Tiếp tục đầu tư, củng cố nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở, trọng tâm là các trạm y tế xã, phường, thị trấn”; Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19; Chỉ đạo của đồng chí Ch Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi kiểm tra tại huyện Thanh Oai, quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm ngày 04/9/2021 về việc tăng cường công tác chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch COVID-19 tại Trạm Y tế các xã, phường. Sở Y tế đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

- Rà soát về cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị của các Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn để sẵn sàng chủ động đáp ứng với tình huống dịch bệnh gia tăng, diễn biến lây lan, phức tạp trên địa bàn.

- Căn cứ hướng dẫn tại Quyết định số 4042/QĐ-BYT chỉ đạo xây dựng Phương án tổ chức Trạm Y tế lưu động trên địa bàn, bao gồm địa điểm, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp... để sẵn sàng quản lý theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà và tại cộng đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp Vụ Y) để phối hợp giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chử Xuân Dũng,
(để báo cáo)
-
PCT UBND Thành phố; (để báo cáo)
- VP UBND Thành phố (để báo cáo)

- GĐ Sở Y tế;
- PYT, TTYT Q/H/TX;

- Lưu VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Chung