Công văn 1363/TXNK-PL năm 2016 hướng dẫn áp dụng mã hàng nhập khẩu
Số hiệu: 1363/TXNK-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1363/TXNK-PL
V/v hướng dẫn áp dụng mã hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghệ truyền thông DTS.
(287B Điện Biên Phủ, P7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được công văn 160701-01/CV-DTS ngày 01/7/2016 của Công ty cổ phần công nghệ truyền thông DTS về việc nhập khẩu đầu thu kỹ thuật số theo mã 8528.71.19. Qua xem xét, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng Đầu thu kỹ thuật số (tên thương mại “Set top box), Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2852/TCHQ-TXNK ngày 07/4/2016. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để xác định chính xác cấu tạo, tính năng của mặt hàng và phân loại hàng hóa theo hướng dẫn tại công văn nêu trên.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu thông báo để Công ty cổ phần công nghệ truyền thông DTS biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh