Công văn 1313/TTg-KTN năm 2016 triển khai dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng
Số hiệu: 1313/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1313/TTg-KTN
V/v triển khai các dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016.

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (văn bản số 4356/UBND-QLĐTư ngày 14 tháng 6 năm 2016, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản s 1335/BXD-HTQT ngày 01 tháng 7 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 306/BKHĐT-KTĐPLT ngày 11 tháng 7 năm 2016), Tài chính (văn bản s 9642/BTC-ĐT ngày 13 tháng 7 năm 2016), Ngoại giao (văn bản số 1414/BNG-BTKAPEC2017-m ngày 04 tháng 7 năm 2016) và Văn hóa, Th thao và Du lịch (văn bản s 2479/BVHTTDL-HTQT ngày 29 tháng 6 năm 2016) về việc triển khai các dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ Tuần lễ cp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại văn bản nêu trên, cho phép thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 42điểm c khoản 2 Điều 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm; chỉ đạo thực hiện không để xảy ra tiêu cực, thất thoát lãng phí, bảo đảm chất lượng và hoàn thành công tác đầu tư cơ sở vật chất trước khi diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: XD, TC, KH&ĐT, NG, VH, TT&DL
;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, QHQT, V.III, Cục QT;
- Lưu: VT, KTN (3) Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Điều 42. Công trình xây dựng đặc thù

Công trình xây dựng đặc thù theo quy định tại Điều 128 của Luật Xây dựng năm 2014 gồm:
...

2. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách gồm:
...

đ) Công trình thuộc các dự án có yêu cầu cấp bách phải triển khai thực hiện khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Xem nội dung VB
Điều 43. Quản lý đầu tư xây dựng công trình xây dựng đặc thù
...

2. Đối với công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách:
...

c) Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép người quyết định đầu tư xây dựng công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách quyết định hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư quyết định, chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng và được giao thầu (không thông qua lựa chọn nhà thầu) từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.