Công văn 1303/TTg-CN năm 2017 về tình hình hoạt động khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng của Công ty xi măng Phúc Sơn
Số hiệu: 1303/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1303/TTg-CN
V/v tình hình hoạt động khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng của Công ty xi măng Phúc Sơn

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 34/BC-BXD ngày 09 tháng 5 năm 2017); ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3670/BTNMT-ĐCKS ngày 21 tháng 7 năm 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (Công văn số 1517/UBND-VP ngày 06 tháng 6 năm 2017) về tình hình hoạt động khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng của Công ty xi măng Phúc Sơn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đưa mỏ đá vôi Nhẫm Dương, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương của Công ty xi măng Phúc Sơn ra khỏi Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại các văn bản nêu trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan thống nhất giải pháp đáp ứng nguồn nguyên liệu đá vôi cho Công ty xi măng Phúc Sơn bảo đảm nguyên liệu cho hoạt động của nhà máy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đ
ình Dũng;
- Các Bộ: QP, VHTT&DL;
- Công ty xi măng Ph
úc Sơn;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TKBT, QHĐP, KGVX;
- Lưu: VT, CN(3). Binh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.