Công văn 1301/TTg-CN năm 2021 về ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Số hiệu: 1301/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 06/10/2021 Ngày hiệu lực: 06/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1301/TTg-CN
V/v ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự ATGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 9917/TTr-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2021 về việc ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021, phương hướng nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, rà soát kỹ nội dung trước khi trình Quốc hội.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021, phương hướng nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022, gửi Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và gửi Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);

- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban QPAN của Quốc hội;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, NC;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.