Công văn 1263/TTg-CN năm 2021 về giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án của đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 1263/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 29/09/2021 Ngày hiệu lực: 29/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1263/TTg-CN
V/v giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án của đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 21 tháng 8 năm 2020, số 92/TB-VPCP ngày 03 tháng 5 năm 2021, số 122/TB-VPCP ngày 25 tháng 5 năm 2021 và số 180/TB-VPCP ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ; xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 10108/BGTVT-ĐTCT ngày 28 tháng 9 năm 2021 về việc đề xuất giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án của đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên về việc giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án của đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn Phú Mỹ - Bàu Cạn, chiều dài khoảng 18 km;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn Bàu Cạn - cầu Thủ Biên (không bao gồm cầu Thủ Biên), chiều dài khoảng 45 km;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn cầu Thủ Biên - Sông Sài Gòn (gồm cầu Thủ Biên và không bao gồm cầu vượt sông Sài Gòn), chiều dài khoảng 49 km;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn cầu qua sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai (gồm cầu vượt sông Sài Gòn), chiều dài khoảng 17 km;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn kênh Thầy Cai - Hiệp Phước (gồm cả đoạn qua khu vực Hiệp Phước thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh), chiều dài khoảng 71 km.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định.

3. Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với các dự án do các địa phương là cơ quan có thẩm quyền nêu trên; đồng thời có trách nhiệm tổ chức điều phối triển khai thực hiện các dự án trên toàn tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, kịp thời phối hợp, hướng dẫn các địa phương liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và theo đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TP, KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, QHĐP, TH;
-
Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành