Công văn 1262/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án do Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại
Số hiệu: 1262/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 29/09/2021 Ngày hiệu lực: 29/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1262/TTg-QHQT
V/v phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án do CP Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5318/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 8 năm 2021 về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh (sau đây gọi là Dự án) do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại và Báo cáo số 5319/BC-BKHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2021 báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại, với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho phía Hàn Quốc về chủ trương nêu trên và chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý nêu tại Báo cáo thẩm định Dự án, chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo quy định; chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và hiệu quả đầu tư của Dự án, bảo đảm thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh,
Văn Thành (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành,
Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).M.A.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.