Công văn 1259/TTg-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp tuyến luồng kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 theo hình thức Hợp đồng BOT
Số hiệu: 1259/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1259/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp tuyến luồng kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 theo hình thức Hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn s 6788/BGTVT-ĐTCT ngày 16 tháng 6 năm 2016) về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp tuyến luồng kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 theo hình thức Hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Dự án nâng cấp tuyến luồng kênh Chợ Gạo giai đoạn II là dự án thuộc lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy trình thủ tục, bao gồm cả việc phê duyệt đề xuất dự án, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư của Dự án.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện việc quản lý thu, nộp và sử dụng phí trên tuyến luồng kênh Chợ Gạo.

Yêu cu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- y ban nhân dân các tỉnh: Tiền Giang, Long An;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng