Công văn 1255/TTg-CN năm 2017 bổ sung, điều chỉnh công trình lưới điện 220 kV vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh
Số hiệu: 1255/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1255/TTg-CN
V/v bổ sung, điều chỉnh một số công trình lưới điện 220 kV vào Quy hoạch đin VII điều chỉnh.

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 7168/BCT-TCNL ngày 08 tháng 8 năm 2017) về việc bổ sung một số công trình lưới điện 220 kV vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Th tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung, điều chỉnh một số công trình lưới điện 220 kV vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh) như kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bn nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TNMT, TC, XD;
- UBND các tỉnh: Bắc Giang, Hà Giang
- Cty CP Thủy điện Mỹ Lý - Nậm Mô;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. THỦ TƯỚNG
P
HÓ THỦ TƯỚNG
Trnh Đình Dũng

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.