Công văn 1239/BGDĐT-GDTC năm 2022 về tổ chức dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 1239/BGDĐT-GDTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngô Thị Minh
Ngày ban hành: 04/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1239/BGDĐT-GDTC
V/v tổ chức dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành các hướng dẫn về công tác tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, việc tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở còn thiếu đồng bộ và thống nhất. Hiện tại còn một số quận, huyện chưa cho học sinh mầm non và tiểu học đi học trực tiếp.

Nhằm bảo đảm kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với mục tiêu kiên trì bảo đảm chất lượng giáo dục, bảo đảm an toàn cho học sinh khi tổ chức dạy học trực tiếp, Bộ GDĐT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn, các sở, ban ngành tại địa phương và Sở GDĐT khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và an toàn trường học, chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán trú nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức việc dạy học trực tiếp theo hướng dẫn của Bộ GDĐT[1], giúp phụ huynh yên tâm khi cho học sinh mầm non và tiểu học đi học trực tiếp.

2. Chỉ đạo các Sở GDĐT tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng, trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn và phòng, chống bạo lực học đường khi tổ chức dạy học trực tiếp; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình học sinh tăng cường nắm bắt diễn biến tâm lý, tư vấn tâm lý kịp thời, hỗ trợ học sinh về thái độ, kỹ năng để sớm thích nghi, ổn định việc học tập và rèn luyện ; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm hoặc để xảy ra các vụ việc bạo lực học đường, gây mất an toàn trường học.

3. Chỉ đạo Sở GDĐT phối hợp với các ban, ngành của tỉnh tổng hợp, báo cáo thường xuyên tình hình tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ em mầm non, học sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin liên hệ: Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (email: cktho@moet.gov.vn, điện thoại: 0943079.662).

Trân trọng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- BCĐ PC dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố (để p/h);
- Các Thứ trưởng (để p/h c/đ);
- Các Sở GDĐT (để t/h);
- Các Vụ: GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX;
- Lưu: VT, GDTC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 [1] Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 19/10/2021; Công văn số 5969/BGDĐT-GDMN ngày 20/12/2021.