Công văn 1187/TTg-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045
Số hiệu: 1187/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 17/09/2021 Ngày hiệu lực: 17/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1187/TTg-CN
V/v chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 2893/BXD-QHKT ngày 23 tháng 7 năm 2021) và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Công văn số 6790/UBND-KTN ngày 17 tháng 6 năm 2021 và công văn số 6791/UBND-KTN ngày 17 tháng 6 năm 2021) về việc chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045 và Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai:

- Tổ chức lập Nhiệm vụ, Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045 theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị theo đúng quy định pháp luật.

- Chưa thực hiện điều chỉnh cục bộ như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại công văn số 6791/UBND-KTN ngày 17 tháng 6 năm 2021. Nội dung điều chỉnh cục bộ cần được nghiên cứu trong quá trình lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ.

- Trong quá trình lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cần chỉ đạo làm rõ về hiện trạng pháp lý và tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại đô thị mới Nhơn Trạch; phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để xác định cụ thể các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia trên địa bàn (giao thông, cảng, đường ống dẫn khí, . . .) và các định hướng quy hoạch có tính kỹ thuật chuyên ngành đã và đang được triển khai thực hiện, có tác động đến định hướng không gian, quy hoạch sử dụng đất của đô thị để đảm bảo công tác điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tiễn và thống nhất với phương án quy hoạch tỉnh, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực khác trong giai đoạn tới.

3. Giao Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai lập Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án điều chỉnh quy hoạch nêu trên, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công
an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KGVX, NN, QHĐP, NC, PL;
- Lưu: VT, CN (3b).
Tuấn

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.