Công văn 11508/CT-TTHT năm 2016 về thuế Thu nhập cá nhân
Số hiệu: 11508/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11508/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một Thành Viên CMC Việt Nam
Địa chỉ: Số 216/18 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q.2, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309524520

Trả lời văn thư số 02/LIV-TCT ngày 22/10/2016 của Công ty về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

+ Tại Điều 1 quy định phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

“Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.”

+ Tại Điều 18 quy định căn cứ tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân không cư trú:

“ 1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%.”

+ Tại Khoản 1 Điều 26 có quy định về khai thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương của cá nhân không cư trú:

“1. Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

c) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền.”

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một s nội dung sửa đi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đi, bổ sung một s điu của các Luật về thuế s 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính ph quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điu của các Nghị định về thuế:

Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hp đng với cá nhân người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, là cá nhân không kinh doanh đ cung cấp dịch vụ dịch thuật cho Công ty, với thù lao là 3USD/phút thì trước khi chi trả tiền thù lao cho cá nhân, Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, TTHT.
2625-21276601 (22/10/2016) nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga