Công văn 11363/CT-TTHT năm 2016 về thuế môn bài
Số hiệu: 11363/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11363/CT-TTHT
V/v: thuế môn bài

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP nhựa Đông Phương
Địa chỉ: 248-250 Minh Phụng, P.2, Q.11
Mã số thuế: 0300399096

Trả lời văn thư ngày 26/10/2016 của Công ty về thuế môn bài, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017);

Căn cứ Mục 1 Phần II Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài:

“Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm.

…”

Căn cứ Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ:

+ Tại Khoản 1 quy định về đối tượng nộp thuế môn bài:

“…

- Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh)... hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế (loại 13 số);

…”

+ Tại Khoản 2 quy định việc xác định bậc thuế Môn bài đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

“…

- Các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 2.000.000 đồng/năm. Các doanh nghiệp thành viên nêu trên nếu có các chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã và các đim kinh doanh khác nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 1.000.000 đồng/năm.”

Căn cứ Điều 17 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ s chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp T khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

2. Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp cho hàng năm được thực hiện như sau:

- Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBA1 ban hành kèm theo Thông tư này”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có trụ sở chính tại TP.H Chí Minh, theo trình bày trong tháng 8/2016 có đầu tư mở rộng sản xuất và thành lập chi nhánh tại cụm công nghiệp Liên Hưng, tỉnh Long An thì đơn vị trực thuộc này phải kê khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại tỉnh Long An theo mẫu 01/MBAI (ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC).

Kể từ ngày 01/01/2017 Công ty thực hiện kê khai và nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Cục Thuế TP thông háo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr4;
- Lưu: VT, TTHT.
2193 - 19903147/2016 QK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga