Công văn 11337/TCHQ-GSQL năm 2016 về tạm dừng thông quan lô hàng nhập khẩu xe ô tô BMW
Số hiệu: 11337/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11337/TCHQ-GSQL
V/v tạm dừng thông quan các lô hàng nhập khẩu xe ô tô BMW

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 30/11/2016, Bộ Tài chính có công văn số 17041/BTC-VP gửi Tổng cục Hải quan về việc ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại đối với hoạt động nhập khẩu xe ô tô. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính nêu tại công văn số 17041/BTC-VP , Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

Tạm dừng thông quan các lô hàng nhập khẩu xe ô tô BMW (trừ đối tượng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

(gửi kèm công văn số 17041/BTC-VP ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh