Công văn 11309/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu
Số hiệu: 11309/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11309/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp VinEco - Tam Đảo.
(Thị trấn Gia Khánh, H. Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 377/2016/CV-VINECO-VINECOTĐ ngày 24/11/2016 của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp VinEco - Tam Đảo đề nghị hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu đối với hệ thống nhà kính đồng bộ phục vụ sản xuất nông nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính có công văn số 15155/BTC-CST hướng dẫn thuế GTGT đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp VinEco - Tam Đảo (gửi kèm).

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 15155/BTC-CST ngày 25/10/2016. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan tnh Đồng Nai báo cáo Tổng cục Hải quan và nêu ý kiến đề xuất để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp VinEco - Tam Đảo biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương