Công văn 11300/TCHQ-TXNK năm 2016 về hoàn thuế nhập khẩu
Số hiệu: 11300/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11300/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Về đề nghị hoàn thuế nhập khẩu của Công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics tại công văn số DS07112016/CVHQ ngày 07/11/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đ nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh kiểm tra cụ thể trường hợp hoàn thuế của Công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics nêu tại công văn số DS07112016/CVHQ ngày 07/11/2016 (bản photocopy kèm theo) và các quyết định hoàn thuế của Chi cục Hải quan Bắc Giang đối với Công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics. Trường hợp các quyết định hoàn thuế không đúng quy định thì chỉ đạo Chi cục Hải quan Bắc Giang thực hiện hủy quyết định hoàn thuế và thông báo cho doanh nghiệp biết; trường hợp các quyết định hoàn thuế đúng quy định thì tổ chức thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Trường hợp vướng mắc, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics (thay trả lời);
(Đường 398, Lịm Xuyên, TP. Bc Giang, tỉnh Bc Giang);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.